Internationellt


Som medlem i Sveriges vägledarförening har du möjlighet att vara medlem i dessa två internationella förbund:

Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledare (NFSY)

Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY) vars syfte är att främja studie- och yrkesvägledande verksamhet i de fem Nordiska staterna:

 • Sverige
 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Island
 • samt de självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland

samt främja den internationella verksamheten genom att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan organisationer som företräder studie- och yrkesvägledande verksamheter.

Sveriges Vägledarförening är genom NFSY anslutet till den internationella organisationen IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance).

Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning är en samarbetsorganisation för de nordiska ländernas föreningar för studie- och yrkesvägledning. De nationella föreningarna organiserar enskilda vägledare inom utbildnings och arbetsmarknadsmyndigheter.

MÅL OCH UPPGIFTER

 • att främja studie- och yrkesvägledningen i de nordiska länderna.
 • att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan de nationella organisationerna för studie och yrkesvägledning.
 • att företräda de nordiska länderna i olika internationella sammanhang bl.a. genom representation i IAEVG

VERKSAMHET
Konferenser

 • för medlemmar i de nationella föreningarna i syfte att utveckla studie och yrkesvägledningen och vägledarnas kunskaper och kompetens.

Metodseminarier

 • där syftet är att stimulera forskning och utveckling och sprida kunskap om aktuella forskningsresultat
 • fortbildning där syftet är att bidra till kompetensutveckling hos de nordiska studie- och yrkesvägledarna.

NORDEN I EUROPA
I en tid av ökande internationalisering och när mycket av intresset fokuseras på utvecklingen i Europa finns inom Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning en livlig diskussion om den “nordiska modellens” framtid. Att informera om en “nordisk modell” för vägledning inom skola och arbetsliv, och ta aktiv del i debatten om denna, är också en viktig uppgift för Nordiska föreningen. Ordförandeskapet roteras mellan länderna var tredje år. 

NORDEN I VÄRLDEN
Norden är sedan i början av 1950-talet genom Nordiska förbundet representerat i IAEVG, den internationell organisationen för studie- och yrkesvägledning.

International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) är en organisation där Sveriges Vägledarförening är medlem via Nordiska Föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY). IAEVG anordnar årligen en konferens som hålls runt om i världen och 2018 stod Sveriges Vägledarförening som värd för konferensen i Göteborg. IAEVG firade sitt 50-års jubileum i Paris i september 2001.

Om du är intresserad och tidigare inte varit iväg kan det vara dags att passa på. Det är en konferens där giganterna möter fotfolket. Här möter du kollegor från hela världen och som bonus ges du möjlighet att lyssna och ibland också få tala med de stora teoretikerna inom området.

Medlemskap

Ett individuellt medlemskap kostar 60 USS/år. Av informationen som skickas hem till dig framgår hur du kan betala in din medlemsavgift till IAEVG:s kassör i England. Enklast är via internationellt bankkort, annars får man betala in till angivet bankkonto. Institutioner och föreningar kan bli stödmedlemmar. Avgiften är lägst 60 UUS/år.

IAEVG:s kassör skickar varje vår ut faktura på medlemsavgiften. Alla som har betalat medlemsavgiften i tid har rösträtt i valet av ny styrelse och i andra frågor vid general Assembly som hålls vart fjärde år. I medlemsavgiften ingår:

 • Alla medlemmar får ett medlemsblad som utkommer med några nummer per år samt en bulletin. I dessa får man inblick i vad som händer inom vägledningen runt om i världen.
 • Rabatt på deltagaravgiften till de internationella konferenserna som stöds av IAEVG

För mer information kontakta Karin Asplund krmasplund(at)hotmail.com

Academia

Sveriges vägledarförening ingår i ett nätverk i Europa som kallas Academia. Inom samarbetet har man organiserat utbyten för studie- och yrkesvägledare i Europa under många år.

Sedan 2017 har Sveriges vägledarförening ett samarbete med Euroguidance Sweden för att kunna erbjuda denna möjlighet för yrkesverksamma vägledare. Euroguidance Sweden finansierar boende, resa och traktamente. Ett fint erbjudande som din arbetsgivare säkert kan uppskatta och se nyttan av!