Om oss


Sveriges vägledarförening är en intresseförening som verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkes-/karriärvägledning. Vägledningsarbetet ska präglas av professionalism och god etik. Syftet med de etiska riktlinjerna är att de ska kunna fungera som stöd för de som arbetar med vägledning och för de som möter vägledning. Nedan följer några utgångspunkter för vägledning som är av betydelse för de etiska riktlinjerna.

Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i olika åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt bidra till en bättre livsplanering.

För många människor finns ett avstånd mellan vad de är och vad de vill vara. I sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möta. Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, privat eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn. Vägledarnas arbete kan beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov.

Att hitta information – svårt att överblicka, många alternativ
Att fatta beslut – valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
Att få hjälp på vägen – avstämning, behov av samtal och stöd
Att skapa motivation – Hur går jag vidare? Hur ser jag framåt?
Att förstå sig själv och livet – vem är jag
Att bli bekräftad – få professionell återkoppling

Den professionelle vägledaren har kunskaper inom områden som berör mänskliga möten och relationer och arbetar med avsikt att uppfylla de mål och de behov som nämns ovan. Den ökande internationaliseringen av utbildnings- och arbetsmarknader för också med sig ett behov av studie- och yrkesvägledning över gränserna. Trots detta kan det i vägledningsarbetet uppstå motsättningar mellan olika intressen där skilda behov och skyldigheter måste vägas mot varandra och de etiska riktlinjerna ska kunna bidra till etisk reflektion kring dilemman. Vägledarnas yrkesetik utgår från de etiska värden som kan härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, EU:s resolution om vägledning 9286/04 samt ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning.

Ur Sveriges Vägledarförenings Stadgar:

Sveriges Vägledarförening, som bildades 1975, är en ideell förening med syfte att:

  • Påverka samhället för att undanröja orättvisor inom skola och arbetsliv och främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete.
  • Stimulera debatten om studie- och yrkesvägledning.
  • Förbättra studie- och yrkesvägledningens innehåll, etik, metoder och organisation.
  • Uppmuntra forskning inom studie- och yrkesvägledning.
  • Stödja medlemmar i frågor av principiell men icke-facklig natur.
  • Främja samarbete mellan alla som sysslar med studie- och yrkesvägledning.
  • Verka för samarbete med andra länder i studie- och yrkesvägledningsfrågor.

Medlemmar
Föreningen organiserar vägledare som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Bli medlem om Du ansluter till föreningens målsättning. Den enskilde medlemmen utgör föreningens demokratiska bas, men lokala/regionala grupper kan också verka.

Tidskrift
Föreningen ger ut en tidning, Vägledaren, som ingår i medlemsavgiften. Tidningen bevakar aktuella händelser på vägledningsområdet och är ett forum för debatt, informationsutbyte, forskning och utveckling inom studie- och yrkesvägledning.

Nätverk
Föreningen har nätverk regionalt, nationellt och internationellt.

Etisk deklaration
Föreningen har antagit en etisk deklaration vars syfte är att

  • utgöra ett stöd för föreningens medlemmar i vägledningsarbetet
  • erbjuda individer och grupper skydd i vägledningssituationen,
  • informera uppdragsgivare och allmänhet om föreningens ståndpunkt i etiska frågor och stärka förtroendet för verksamheten.

Etiskt råd
Till stöd för föreningen och den enskilde vägledaren vid tvekan om den etiska deklarationens räckvidd eller i konfliktsituationer, kan problem hänskjutas till bedömning i föreningens etiska råd.

Konferens
Föreningen anordnar årligen en nationell tvådagars Vägledarkonferens kring aktuella frågor inom vägledning, utbildning, arbetsmarknad och samhällsdebatt.