NFSY


Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY) vars syfte är att främja studie- och yrkesvägledande verksamhet i de fem Nordiska staterna:

 • Sverige
 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Island
 • samt de självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland

samt främja den internationella verksamheten genom att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan organisationer som företräder studie- och yrkesvägledande verksamheter.

Sveriges Vägledarförening är genom NFSY anslutet till den internationella organisationen IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance).

Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning är en samarbetsorganisation för de nordiska ländernas föreningar för studie- och yrkesvägledning. De nationella föreningarna organiserar enskilda vägledare inom utbildnings och arbetsmarknadsmyndigheter.

MÅL OCH UPPGIFTER

 • att främja studie- och yrkesvägledningen i de nordiska länderna.
 • att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan de nationella organisationerna för studie och yrkesvägledning.
 • att företräda de nordiska länderna i olika internationella sammanhang bl.a. genom representation i IAEVG

VERKSAMHET
Konferenser

 • för medlemmar i de nationella föreningarna i syfte att utveckla studie och yrkesvägledningen och vägledarnas kunskaper och kompetens.

Metodseminarier

 • där syftet är att stimulera forskning och utveckling och sprida kunskap om aktuella forskningsresultat
 • fortbildning där syftet är att bidra till kompetensutveckling hos de nordiska studie- och yrkesvägledarna.

NORDEN I EUROPA
I en tid av ökande internationalisering och när mycket av intresset fokuseras på utvecklingen i Europa finns inom Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning en livlig diskussion om den “nordiska modellens” framtid. Att informera om en “nordisk modell” för vägledning inom skola och arbetsliv, och ta aktiv del i debatten om denna, är också en viktig uppgift för Nordiska föreningen. Ordförandeskapet roteras mellan länderna var tredje år. 

NORDEN I VÄRLDEN
Norden är sedan i början av 1950-talet genom Nordiska förbundet representerat i IAEVG, den internationell organisationen för studie- och yrkesvägledning.