Remissvar


Här hittar du de senaste remissvaren som Sveriges vägledarförening har lämnat.

2024

Remissvar – yttrande över Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna SOU 2024:16 (Dnr: U2024/00585)

Remissvar – Yttrande över utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i SFI U2024/00641

Remissvar – Yttrande över betänkandet För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66 (Dnr: S2023/03032)

Remissvar – Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen (UHR:s diarienummer 4.1.2-02495-2023)

2023

Remissvar – Yttrande till betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar, SOU 2023:31

Remissvar – Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval

2022

Remissvar I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34

Remissvar En modell för att mäta och belöna progression inom sfi, SOU 2022:17

2021

Remissvar Nationell plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13

Remissvar Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11

Remissvar Jämlikhetskommissionens betänkande; En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Remissvar Samverkande krafter– förstärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, SOU 2020:66

Remissvar Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2

2020

2019

2017

2016 – 2013