Remissvar


Här hittar du de senaste remissvaren som Sveriges vägledarförening har lämnat.

2021

Remissvar Nationell plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13

Remissvar Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11

Remissvar Jämlikhetskommissionens betänkande; En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Remissvar Samverkande krafter– förstärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, SOU 2020:66

Remissvar Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2

2020

2019

2017

2016 – 2013