Stadgar


  Stadgar för Sveriges Vägledarförening

 • 1 Föreningens namn
  Föreningens namn är Sveriges Vägledarförening
 • 2 Målsättning
  Mom.1 Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att
 • påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanimser inom skola och arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete.
 • stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
 • bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning.
 • uppmuntra forskning inom vägledning.
 • stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär.
 • främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.
 • verka för samarbete mellan andra länder i vägledningsfrågor

Årsmötet prioriterar för varje år vad som ska fokuseras. Mom. 2 Vägledningens definition och etik finns i föreningens etiska deklaration.

 • 3 Medlemskap

Mom. 1 som medlem i föreningen kan upptas person som ansluter sig till föreningens målsättning
Mom. 2 Juridisk person kan anslutas som stödmedlem
Mom. 3 Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsåret omfattar ett kalenderår.
Mom. 4 Årsmötet kan utse hedersmedlemmar

 • 4 Organisation

Mom. 1 Sveriges Vägledarförening verkar genom föreningsmöte (årsmöte, extra möte) styrelse, lokala eller regionala grupperingar samt nätverk av medlemmar.
Mom. 2 Medlemmar kan bilda grupper och nätverk som har mandat att verka inom SVF enligt riktlinjer som årsmöte/extra möte fastställer.
Mom. 3 Lokal eller regional grupp kan bildas inom ett geografiskt område som omfattar minst en kommun och där minst sex medlemmar så önskar. Gruppen skall anmälas till styrelsen för godkännande. Ett godkännande innebär att grupp kan använda föreningens namn och logo. Godkännande av grupp gäller innevarande år. Godkännandet fölängs med automatik om gruppen följer paragraf 4 till styrelsens belåtenhet.
Mom. 4 Lokal eller regional grupp skall verka i enlighet med SVF:s stadgar och av årsmöte/extra möte beslutande riktlinjer. I övrigt är de självstyrande.
Mom. 5 Lokal eller regional grupp skall årligen till riksorganisationen insända årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.
Mom. 6 Nätverk kan tillfälligt bildas för att bevaka, verka i en specifik fråga eller med ett specifikt uppdrag (skrivande av remissvar etc.)
Mom. 7 Om lokal eller regional grupp upplöses, på egen begäran eller inte får styrelsens godkännande, tillfaller dess tillgångar SVF eller annan icke kommersiell verksamhet enligt protokollfört möte i gruppen.

 • 5 Beslutande organ

Mom. 1 Beslutande organ utgörs av föreningsmöte (årsmöte/extra möte)
Mom. 2 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Frågor om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Val av sekreterare vid årsmötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste året.
8. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.
9. Fastställande av budget, medlemsavgift och riktlinjer för nästkommande verksamhetsår.
10. Val av ordförande och kassör för 1 år
11. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för 2 år
12. Val av halva antalet suppleanter med för dem fastställd turordning för 2 år.
13. Val av två revisorer jämte suppleanter, samtliga för 1 år.
14. Val av redaktionsmedlemmar och ansvarig utgivare för medlemsskrift, samtliga 1 år.
15 Val av övriga funktionärer som erfordras.
16. Val av valberedning (samt sammankallande) för ett år.
17. Övriga ärenden som angivits i dagordningen. Väcks vid årsmötet förslag i ärenden som ej upptagit i kallelsen, kan ärendet behandlas, men beslut kan ej fattas.

Mom. 3 Motionstiden utgår två månader före ordinarie årsmöte och en månad innan extra föreningsmöte. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen skall lämna yttranden över inkomna motioner
Mom. 4 Motionsrätt tillkommer alla medlemmar, enskilt eller i samverkan.
Mom. 5 Följande handlingar skall göras tillgängliga för medlemmarna (via hemsidan) fortlöpande, dock senast en vecka före ordinarie årsmöte:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Styrelsens ekonomiska redogörelse.
 • Förslag till verksamhetsplan.
 • Styrelsens propositioner.
 • Motioner med styrelsens yttrande samt styrelsens förslag.
 • Styrelsens förslag till riktlinjer.

Mom. 6 Alla medlemmar har rätt att delta i årsmöte/extra möte och har yttrande-, förslags- och rösträtt förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut erlagt medlemsavgift. Stödmedlem äger inte rösträtt.
Mom. 7 Föreningsmöte är beslutsmässigt då minst 25 medlemmar är närvarande eller representerade via fullmakt.
Mom. 8 För att ingå i röstlängden skall anmälan till möte inkommit senast tre veckor innan möte. Anmälan som sker efter detta kan godkännas av mötet.
Mom. 9 Alla val sker genom öppen omröstning om inte någon deltagare tillhörande röstlängden begärt sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Mom. 10 Varje medlem har en röst. Medlem som inte är närvarande vid möte kan genom bevittnad fullmakt låta annan medlem rösta i dennes ställe. En närvarande medlem kan högst ha 6 fullmakter från andra medlemmar. Medlem som lämnar fullmakt måste uppfylla kravet för närvaro på möte enligt moment 6 och 8.
Mom. 11 Kopia på justerat protokoll skall sändas till mötesdeltagare som så begär samt göras tillgänglig för alla medlemmar (via hemsidan) senast tre månader efter mötets avlutande.
Mom. 12 Ordinarie årsmöte hålles senast den 15 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Mom. 13 Kallelse till årsmötet meddelas via tidskriften Vägledaren i sista numret för aktuellt verksamhets år och skall senast 8 veckor före anslås på föreningens hemsida.

 • 6 Extra möte

Mom. 1 Styrelsen får kalla till extra möte (se paragraf 5) om den så finner det påkallat.
Mom. 2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när det för angivet ändamål begärs av minst 10 procent av föreningens medlemmar eller av revisorerna.
Mom. 3 Kallelse till extra möte meddelas via tidskriften Vägledaren och skall senast fyra veckor före anslås på föreningens hemsida.
Mom. 4 I kallelsen anges, förutom tid och plats, de ärenden som skall behandlas. Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

 • 7 Styrelse

Mom. 1 Styrelsen ska bestå av ordförande och kassör, vald för ett år, jämte minst tre och högst fem övriga styrelsemedlemmar och minst tre och högst sex suppleanter, vilka samtliga väljs på två år. Antalet beslutas av årsmötet med hänsyn tagen till föreningens medlemstal och ekonomi.
Mom. 2 Varje år nyväljs halva styrelsen (minst två övriga ledamöter och minst en suppleant) Vid valen bör så långt som möjligt tillses att olika verksamhetsområden och att olika delar av landet blir representerade.
Mom. 3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt andra funktionärer
Mom. 4 Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna föreningens firma
Mom. 5 Styrelsen är beslutsförande om mer än hälften av ledamöterna är närvarande

 • 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskap omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

 • 9 Protokoll

Vid styrelsesammanträde och föreningsmöte skall protokoll föras.

 • 10 Upphörande av medlemskap

Mom. 1 Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningen eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas av styrelsen och ordinarie årsmöte.
Mom. 2 Medlem som under två år på varandra följande år inte erlagt föreskriven avgift anses ha utträtt ur föreningen.

 • 11 Ändring av stadgar

Mom. 1 Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar väckes genom proposition eller motion till föreningsmöte.
Mom. 2 Ändring av eller tillägg till stadgar träder i kraft vid tidpunkt som beslutas av föreningsmöte i samband med andragångsbeslutet.
Mom. 3 Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande eller via fullmakt representerade medlemmarna på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.

 • 12 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas med mindre än två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid föreningens upphörande användas till det ändamål det senaste mötet beslutar.

SVF stadgar – antagna med ett andragångsbeslut på extra insatt möte 2015-10-22

SVF stadgar – antagna med ett förstagångsbeslut på årsmöte 2015-03-21

SVF stadgar – antagna med ett andragångsbeslut på extra insatt möte 2010-10-28

SVF stadgar – antagna med ett andragångsbeslut på årsmöte 2005-04-23

SVF stadgar – antagna med ett förstagångsbeslut på årsmöte 2004-04-03